Elektrolitski paket analiza - Labos laboratorij Sarajevo, ulica Tešanjska br. 1

 

AnalizaStanjaElektrolitski paket analiza

Elektroliti su minerali koji se nalaze u tjelesnim tkivima i krvi u obliku otopljenih soli.

Kao električno nabijene čestice, elektroliti pomažu u kretanju hranljivih sastojaka u ćelije i otpadima iz njih. Također održavaju zdravu ravnotežu vode i pomažu u stabilizaciji nivoa kiseline/baze (pH) u tijelu.

Bilo koja bolest ili stanje koje utječu na količinu tekućine u tijelu, poput dehidracije ili bolesti ili stanja koja utječu na pluća, bubrege, metabolizam ili disanje, mogu uzrokovati neravnotežu tekućine, elektrolita ili pH (acidoza ili alkaloza). Normalni pH mora se održavati u uskom rasponu od 7,35-7,45, a elektroliti moraju biti u ravnoteži kako bi se osiguralo pravilno funkcionisanje metaboličkih procesa i isporuka prave količine kiseonika u tkiva.

Iako se natrij, kalij, hlorid i bikarbonat obično mjere zajedno kao elektrolitski panel, oni se takođe mogu naručiti pojedinačno za dijagnozu/praćenje stanja koja utječu na određene elektrolite. Tijelo sadrži i druge elektrolite koji nisu dio “panela s elektrolitima”, ali ih Vaš doktor može naručiti. Tu spadaju: kalcijum (Ca2+), magnezijum (Mg2+) i fosfat (PO43-).

Zašto se testirati?

Ukupna ravnoteža elektrolita pokazatelj je funkcionalne dobrobiti nekoliko osnovnih tjelesnih funkcija. Oni su važni za održavanje širokog spektra tjelesnih funkcija, uključujući kontrakciju srca i skeletnih mišića i signalizaciju živaca.

Potreban uzorak?

Uzorak krvi izvađen iz vene na ruci.

Šta se testira?
Elektrolitski panel mjeri nivo glavnih elektrolita u krvi:
  • Natrijum u tijelu se većinom nalazi u tečnosti izvan tjelesnih ćelija, gdje pomaže u regulaciji količine vode u tijelu;
  • Kalij se nalazi uglavnom u tjelesnim ćelijama. Mala, ali vitalna količina kalija nalazi se u plazmi, tečnom dijelu krvi. Kalij igra važnu ulogu u regulaciji kontrakcije mišića. Praćenje kalija je važno, jer male promjene u nivou kalijuma mogu utjecati na srčani ritam i sposobnost kontrakcije;
  • Hlorid kao elektrolit pomaže u održavanju električne neutralnosti (koncentracije pozitivno nabijenih kationa i negativno nabijenih aniona moraju biti jednake), a njegov nivo obično odražava nivo natrijuma. Zbog svoje bliske povezanosti sa natrijumom, hlorid takođe pomaže u regulaciji raspodjele vode u tijelu;
  • Bikarbonat (ili ukupni CO2, procjena bikarbonata), koji se oslobađa i reapsorbuje putem bubrega, pomaže u održavanju stabilnog nivoa pH (kiselinsko-bazna ravnoteža) i u održavanju električne neutralnosti. Bikarbonat takođe igra važnu ulogu u transportu CO2. Razlog je jer veći dio CO2 proizvedenog u tjelesnim tkivima transportira se u krvi kao bikarbonat u pluća, gdje se izdiše.
Koliko košta test?

Cijena elektrolitskog panela u LABOS laboratoriji iznosi 18,00 KM.

Posjetite LABOS laboratoriju na lokaciji Tešanjska 1. ili nas kontaktirajte pozivom na broj tel. +387 33 549-532.

Šta je anionski razmak?
Srodni “test” je anionski razmak, tj. vrijednost izračunata pomoću rezultata panela elektrolita.

Ona odražava razliku između pozitivno nabijenih jona (nazvani kationi) i negativno nabijenih jona (nazvani anioni).

Abnormalni anionski razmak je nespecifičan – ne dijagnosticira određenu bolest ili više njih – ali može sugerirati određene vrste metaboličkih ili respiratornih poremećaja ili prisustvo toksičnih supstanci.